เปลี่ยนแปลงแก้ไขบริษัท

แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของบริษัท

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข รายการสำคัญ รายการเอกสาร ของ บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

รายการ จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง ลงโฆษณา/ เชิญประชุม   ค่าธรรมเนียม
1. ชื่อและตราประทับ ⁄  1,150
2. ที่ตั้งสำนักงาน    
2.1 จังหวัดเดียวกัน  ×  600
2.2 ข้ามจัังหวัด  ⁄  1,120 
3. เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์  ⁄   650
4. เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ อำนาจกรรมการ  ⁄   1,050
(กรรมการออก 400 บาท กรรมการเข้า ท่านละ 400 บาท)
5. เปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  ×  50
6.เพิ่มทุน  ⁄  6,550
(กรณี เพิ่ม 1 ล้านบาท ส่วนที่เกิน 1 ล้าน บวกเพิ่ม 5,000 บาท) 
7.ลดทุน    
7.1 มีมติพิเศษให้ลดทุน   1,400
7.2 ลดทุนและแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน)   1,950
8.เพิ่มสาขา × 650
9. เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ  ⁄  1,450