จองชื่อนิติบุคคล รับจดทะเบียนบริษัท

contact-png1

contact-png2

contact-png3

คำแนะนำในการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล รับจดทะเบียนบริษัท

ในการตรวจสอบชื่อนิติบุคคล ผู้ขอจองชื่อต้องตรวจสอบชื่อที่ต้องการจะจองว่า ชื่อดังกล่าว ต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือขัดระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ข้อ 38 (1) – (11) ด้วยตนเอง  โดยระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลและแสดงข้อมูลชื่อนิติบุคคลที่มีอยู่ในระบบ ก่อนจองชื่อ รับจดทะเบียนบริษัท

นายทะเบียนจะตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้งก่อนอนุมัติเฉพาะในกรณี ดังนี้

(1) ชื่อที่ใช้ คำที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือ ชื่อที่ใช้คำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(2) ชื่อที่ใช้ภาษาต่างประเทศมีความหมายหรือเสียงเรียกขานไม่ตรงกับชื่อภาษาไทย

(3) ชื่อที่ใช้คำหรือตัวอักษรไม่ถูกหลักภาษาไทย

step-01
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่ www.dbd.go.th

step-02
เข้าระบบจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล

step-03
ยอมรับเงื่อนไขในการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล

step-04
ตรวจสอบชื่อที่ต้องการ

step-05
จองชื่อนิติบุคคลที่มีตัวเลขประกอบอยู่ด้วย ให้ใช้เลขไทยหรืออารบิคเท่านั้น

step-06
ไม่ใช้คำว่า คอร์ป ( Corp. ) หรือ คอร์ปอเรชั่น ( Corporation )ประกอบชื่อ

step-07
การจองชื่อให้พิมพ์ชื่อที่ขอจองเท่านั้น ไม่ต้องระบุคำแสดงประเภทนิติบุคคล

step-08
การจองชื่อนิติบุคคลจะต้องเป็นภาษาไทยและให้ระบุชื่อภาษาอังกฤษด้วยทุกครั้ง

step-09
ไม่ใช้เครื่องหมายต่างๆ ประกอบชื่อ เช่น@ ! # * ? [ ] “ ” / _ =

step-10
ชื่อต้องจองชื่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจะต้องเป็นไปตามหลักภาษา

step-11
ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการหรือกรรมการ ผู้ถือหุ้นเป็นผู้จองชื่อก็ได้

step-12
ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับจองชื่อ

sign-online-company
คำเตือน

**** ผู้ขอจดทะเบียนต้องตรวจสอบและพิจารณาเองว่าชื่อที่ต้องการใช้เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วหรือไม่ หากชื่อที่ใช้เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกับชื่อนิติบุคคลอื่น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ใช้ชื่อจะต้องรับผิดชอบในการใช้ชื่อดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1115 ****